Natuurlijke materialen Gecertificeerd Kwaliteit boven massa Echt leder Gratis verzending
235 reviews
9

Algemene leveringsvoorwaarden comfortklompen.nl

Inleiding 
 
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Leest u de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen. 
  
Artikel .1        Definities 
1.1 MIIV Retail B.V./comfortklompen.nl; Jonkerbosplein 52 te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KVK 81563175, handelend onder de naam Comfortklompen.nl. 
1.2Website: de website van comfortklompen.nl www.comfortklompen.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 
1.3 Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met comfortklompen.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen comfortklompen.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 
  
Artikel .2        Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Comfortklompen.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Comfortklompen.nl slechts bindend indien en voor zover deze door Comfortklompen.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
  
Artikel .3        Prijzen en informatie 
3.1 Alle op de Website en in andere van Comfortklompen.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. Indien er geen verzendkosten worden gerekend of indien deze in de prijs zijn verwerkt, zal dit ook vermeld worden op de wijze zoals in dit Artikel bedoeld. 
3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Comfortklompen.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Comfortklompen.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
3.4 Comfortklompen.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 
  
Artikel .4        Totstandkoming overeenkomst 
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Comfortklompen.nl en het voldoen aan de daarbij door Comfortklompen.nl gestelde voorwaarden. 
4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Comfortklompen.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 
4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Comfortklompen.nl het recht om prijzen hierover aan te passen. 
  
Artikel .6        Uitvoering overeenkomst 
6.1 Zodra de bestelling door Comfortklompen.nl is ontvangen, stuurt Comfortklompen.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. 
6.2 Comfortklompen.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. 
6.4 Indien Comfortklompen.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden. 
6.5 Comfortklompen.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. 
  
Artikel .7        Herroepingsrecht 
7.1 Indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, heeft de Klant het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Comfortklompen.nl binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Na het kenbaar maken van de annulering heeft de Klant nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. De door de Klant betaalde betaling van het product, inclusief verzendkosten heenzending, zal bij retour van de bestelling aan Klant worden terugbetaald binnen 5 werkdagen na ontvangst retour.

7.2 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. 
7.3 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit Artikel door het product binnen de in lid 1 gestelde termijn aan Comfortklompen.nl te retourneren, dan wel binnen deze termijn Comfortklompen.nl op de hoogte te stellen van het feit dat hij afziet van de koop en het product, waarna hij het product zo spoedig mogelijk zal retourneren.     
                                
Producten kunnen geretourneerd worden aan: 
Comfortklompen.nl 
t.a.v. retouren 
Kerkstraat 36 
5981 CG Panningen 

7.4 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na  ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan Klant 
7.5 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 
 
Artikel .8        Betaling 
8.1 Klant dient betalingen aan Comfortklompen.nl volgens de in de bestelprocedure en op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Comfortklompen.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Algemene informatie over de betaalmethoden wordt door Comfortklompen.nl tijdig, voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant ter beschikking gesteld. 
  
Artikel .9        Garantie en conformiteit 
9.1 Comfortklompen.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Comfortklompen.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
9.2 Een door Comfortklompen.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst heeft. 
9.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Comfortklompen.nl daarvan in kennis te stellen. 
9.4 Indien Comfortklompen.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 
  
Artikel .10        Klachtenprocedure 
10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of andere aspecten van de dienstverlening van  Comfortklompen.nl, kan hij bij Comfortklompen.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden. 
10.2 Comfortklompen.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Comfortklompen.nl binnen 5 werkdagen de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 
10.3 ODR-platform Europese Commissie: We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
  
Artikel .11        Persoonsgegevens 
11.1 Comfortklompen.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy beleid. 
  
Artikel .12        Slotbepalingen 
12.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
12.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Comfortklompen.nl gevestigd is. 
12.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
12.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 
  
Contactgegevens 
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan per e-mail contact met ons op: info@comfortklompen.nl

Comfortklompen.nl / MIIV Retail B.V. 

Jonkerbosplein 52 
6534 AB Nijmegen 
KvK: 81563175 

Natuurlijke materialen
Gecertificeerd
Kwaliteit boven massa
Echt leder

© 2023 Comfort Klompen