Natuurlijke materialen Gecertificeerd Kwaliteit boven massa Echt leder Gratis verzending
238 reviews
9

Privacybeleid

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-03-2021. 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen rondom de privacywetgeving. 

 • passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens in- en extern te beschermen; 
 • duidelijke vermelding van de doelen waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 
 • we beperken ons enkel tot de voor ons noodzakelijke persoonsgegevens, nodig voor legitieme doeleinden; 
 • wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 
 • wij geven invulling aan uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij gegevens van u, w.o. persoonsgegevens. Wij  bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die zelf door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst. 
 
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 • NAW gegevens 
 • Telefoonnummer 
 • Factuuradres 
 • Emailadres 
 • Betalingsgegevens 
 • Geslacht 
 • IP-adres 

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld voor logistieke afhandeling).  

Reclame 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten: 

 • per e-mail 
 • via social media 

Contactformulier en chat
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier e/o chat, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 
Verstrekking aan derden 
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw gegevens.

Webwinkelkeur
Webwinkelkeur gebruikt uw e-mailadres om u te vragen een review te plaatsen. Dit doen wij zodat we de tevredenheid kunnen monitoren en processen binnen ons bedrijf kunnen verbeteren.

Cookies
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. 
 
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 
 
Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 
 
Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
 • Periodiek wordt er een veiligheidsscan uitgevoerd

Bewaartermijnen 
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 
 
Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comfort Klompen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@comfortklompen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Comfort Klompen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Contactgegevens 
Comfortklompen.nl (MIIV Retail BV) 
Jonkerbosplein 52  

6534 AB Nijmegen 
 
info@comfortklompen.nl 
KvK 81563175 

Natuurlijke materialen
Gecertificeerd
Kwaliteit boven massa
Echt leder

© 2023 Comfort Klompen